جستجو

"اطلاعيــــﻪ مهــم درخصوص فرآيـــند خروج پروژه از ظرفيـــت ناظرين"

  • صفحه اصلی
  • "اطلاعيــــﻪ مهــم درخصوص فرآيـــند خروج پروژه از ظرفيـــت ناظرين"
اطلاعیه

باعنايت به ضــرورت تعيين تكليف پرونده هاي نظارتي در پايان مدت زمان قرارداد نظارت، ســازمان نظام مهندســي ســاختمان استان،ساماندهي موضوع را در دستور كار خود قرارداده و مواردي را به شرح ذيل اعلام مي دارد.

جهت دانلود اطلاعیه کلیک فرمایید