جستجو

چک لیست طراحی و کنترل نقشه های برق استان یزد انتشار یافت

  • صفحه اصلی
  • چک لیست طراحی و کنترل نقشه های برق استان یزد انتشار یافت
چک لیست طراحی و کنترل نقشه های برق استان یزد

هدف از تدوین چک لیست طراحی و کنترل نقشه ، رعایت حداقل های تعریف شده توسط مقرراتملی ساختمان و مصوبات سازمان برای نقشه های برق ساختمانها می باشد. طراح ملزم به رعایت موارد اینچکلیست در نقشههای تاسیسات برقی است. براین اساس چک لیست طراحی و کنترل نقشه های برق استان یزد انتشار یافت.

جهت دریافت چک لیست برق کلیک فرمایید