جستجو

دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

  • صفحه اصلی
  • دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
مجمع عمومي2

 به اطلاع كليه اعضاي محترم مي رساند، جلسه نوبت دوم مجمع عمومي عادي ساليانه در روز يكشنبه مورخ 99/04/15 از ساعت 17 در محل سالن فرهنگسراي غدير واقع در بلوار دانشجو تشكيل خواهد شد .

براساس این اطلاعیه در اجراي مفاد ماده 57 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان دستورجلسه به این شرح مي باشد:

    ارائه گزارش عملكرد سال1398 هيئت مديره سازمان و اعلام نظر نسبت به آن

    بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال1398 سازمان

    تعيين حق الزحمه بازرسان براي سال 1398

    تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج اطلاعيه هاي سازمان

    اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد.

به همراه داشتن كارت عضويت معتبر سازمان جهت شركت در جلسه مجمع عمومي الزامي مي باشد.

مستندات صورتهاي مالي سال 98 سازمان از طريق سامانه آنلاین خدمات مهندسی بخش کارتابل اداری قابل دسترسي مي باشد.

ضمناً با عنايت به تبصره 1 ماده 52 اصلاحي آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع اعطاي وكالت به اعضاء جهت شركت در مجمع عمومي سازمان و با توجه به شيوه نامه «نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» ابلاغي وزارت راه و شهرسازي ،ذيلاً فرم وكالت نامه مندرج در شيوه نامه مذكور ارائه مي گردد . لازم به توضيح است كه هر عضو حقيقي مي تواند حداكثر از دو عضو ديگر براي حضور در مجمع و دادن رأي ، وكالت بگيرد . وكالت نامه بايد در دفتر اسناد رسمي يا حداقل 24 ساعت قبل از برگزاري مجمع ، در سازمان استان تنظيم و امضاء شده باشد . وكالت نامه اعم از اينكه در دفتر اسناد رسمي يا سازمان استان تنظيم شده باشد بايد در دبيرخانه سازمان ثبت شود ودر صورت عدم ثبت آن ،در مجمع قابل پذيرش نيست .

اعضائي كه حق رأي خود را تفويض مي كنند بايد كارت عضويت معتبر خود را براي حضور در مجمع ضميمه ‌وكالت نامه كنند و نمي توانند جداگانه در مجمع و رأي گيري شركت نمايند .

* دريافت فرم وكالت نامه

*شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان