جستجو

الکترونیکی شدن ثبت شکایات شورای انتظامی

  • صفحه اصلی
  • الکترونیکی شدن ثبت شکایات شورای انتظامی
اطلاعیه

بدينوسيله به اطلاع مهندسین ومراجعین محترم می رساند برای تسهیل در روند رسیدگی به امور شورای انتظامی ، لازم است شکایات مربوط به شورای انتظامی در سامانه سینا ثبت  گردد.
لذا لازم است مراجعین  بعد از ورود به سایت سازمان به نشانی www.yazdnezam.ir  به قسمت خدمات الکترونیک ، سامانه سینا وارد و  پس از ایجاد نام کاربری در قسمت شورای انتظامی و ثبت دادخواست مدارک به صورت کامل و خوانا بارگذاری گردد.