جستجو

تدوین دستورالعمل سراسری سازندگان ذیصلاح

  • صفحه اصلی
  • تدوین دستورالعمل سراسری سازندگان ذیصلاح
سیسی

با برنامه ریزی دبیرخانه سراسری سازندگان ذیصلاح مستقر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، پیش نویس اصلاحی دستورالعمل صدور پروانه و نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان تدوین شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، با برگزاری جلسات متعدد یزد و تهران و با حضور اعضای دبیرخانه دستورالعمل صدور پروانه و نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان تدوین شد. 
گفتنی است اهداف پيشنهادي دبیرخانه سراسری سازندگان ذیصلاح به شرح ذیل مصوب گرديد:
1- نهادینه نمودن اجرای کلیه ساختمان توسط سازندگان ذیصلاح .
2- تلاش در راستای یکپارچه سازی دستور العمل های صادره در ادوار گذشته در قالب یک دستورالعمل
جامع نحوه صلاحیت و ظرفیت و امورات مجریان در کشور و ابلاغ عمومی آن
3- تدوین فرمت قرارداد تیپ و بهره برداری سراسری از آن
4- تعیین جدول مدت زمان قرارداد (بسته به نوع و میزان قرارداد در چند مدل)
5 -تنظیم برنامه زمانبندی اجرای پروژه ( بسته به نوع و میزان پروژه در چند مدل)
6 - تنظیم جدول ساختار شکست پیشرفت فیزیکی پروژه (بسته به نوع و میزان پروژه در چند مدل)
7 -تعیین حق الزحمه برای خدمات سازندگان
8- تشکیل و فعالیت سراسری واحد سازندگان ذیصلاح به شکل همسان و هماهنگ
9- بررسی وضعیت چگونگی اجرا در کلیه استانها.(تعداد سقف ، متراژ و نوع گروه ساختمانی)
10- حذف کلیه مصوبات استانی در خصوص تعیین سقف معافیت برخی ساختمان ها از مجری ذیصلاح در قالب دستور العمل یکپارچه و الزام به اجرای کلیه ساختمان ها توسط مجری به استناد قانون و حذف قوانین جاری متعارض در کشور
11- بررسی و پیشنهاد لزوم تنقیح دستورالعمل ها ، آیین نامه مرتبط با سازندگان ذیصلاح حوزه مسکن و ساختمان .
12- برگزاری نشست ها و همایش های هدفمند به منظور بررسی راهکارهای حوزه سازندگان ذیصلاح
13 -بررسی و پایش هماهنگ ارزیابی عملکرد سازندگان به صورت سراسری
14 -پیشنهاد تدوین و تنظیم تفاهم نامه هماهنگ با سازمان امور مالیاتی
15 -تشکیل کارگروه جهت بررسی فرصت ها و چالش های حوزه بیمه مرتبط با سازندگان ذیصلاح
16 -تنظیم نمونه قرارداد بیمه ای فی مابین سازمان یا انجمن ها با بیمه در خصوص بیمه مسئولیت مدنی مجریان در هر کارگاه و تعریف کلوزهای مهم و حقوقی مورد نیاز مجریان .
17 -تدوین تقویم و آیین نامه آموزشی جهت توانمندسازی سازندگان و سرپرستان کارگاه ها
18 -برگزاری دوره های آموزشی حقوق مهندسی در زمینه مجریان به صورت مجازی در سراسر کشور با الزام به حضور تمام مجریان کشور و مطابق یک تقویم مشخص و بلند مدت
19 -تدوین و تنظیم مجموعه مشکلات قانونی و حقوقی مربوط به مجریان جهت ارسال به وزارت وشورای مرکزی و مجلس جهت اصلاح
20- تدوین تفاهم نامه همکاری مشترک با کانون و انجمن های مجریان استان ها جهت ایجاد تفاهم وهمکاری درسازمان استان ها
21 -ایجاد سامانه یکپارچه جهت ثبت اطلاعات سازندگان ذیصلاح
22 - سامان دهی نحوه واگذاری کار به سازندگان (سامانه پیشنهادی ارجاع کار)
23 - بررسی لزوم تدوین آیین نامه کنترل و نظارت بر فعالیت سازندگان
24 - تدوین و تنظیم چک لیست های کارگاهی واحد برای بهره برداری سراسری
25 - تعیین کمیته حل اختلاف و داوری در امور مجریان در هر استان
26 - تشکیل ستاد اجرایی سازندگان ذیصلاح در شورای مرکزی جهت اجرایی نمودن اهداف دبیرخانه