جستجو

لزوم استفاده از كارگران ماهر دارای پروانه مهارت فنی

  • صفحه اصلی
  • لزوم استفاده از كارگران ماهر دارای پروانه مهارت فنی
کارگر

همانگونه كه مطلعيد به استناد ماده 15 آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته هاي ديگر ساختمان،‌كاردان هاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده نمايد و در هر محل كه به موجب ماده 4 قانون مذكور، داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، ‌مقررات مذكور را رعايت نمايد.
لذا شايسته است مجريان و سازندگان محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت لزوم از كارگران داراي پروانه مهارت فني بهره گيرند.