جستجو

اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه مهندسين محترم سازمان

با عنايت به در پيش بودن فصل تابستان و افزايش استفاده از استخرهاي خصوصي(مسكوني)، عمومي و ... ضرورت ايمن سازي آن ها و رعايت ضوابطي همچون لزوم حصاركشي، تعبيه چراغ ها و تابلوهاي هشداردهنده مناسب بيش از پيش احساس مي گردد و اندك سهل انگاري در اين زمينه موجب بروز خطرات جبران ناپذير مالي و جاني خواهد شد.

از اين رو شايسته است مهندسين محترم از رعايت شرايط ايمني آن در زمان اجراي عمليات ساختماني و بهره برداري اطمينان حاصل نمايند.

قابل ذكر اينكه مطابق بند 12-2-3-1 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان با عنوان ايمني و حفاظت كار در حين اجرا، بر حفاظت موقت استخرها به وسيله نرده هاي حفاظتي تا زمان پوشيده شدن و محصور شدن نهايي آن ها و نصب حفاظ هاي اصلي و دائمي تأكيد شده است.