جستجو

فراخوان مجتمع مسكونی ويژه مهندسين

1

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد در نظر دارد با مشاركت شركت عمران يزدباف و كارگزاري شركت توسعه وعمران شهرستان يزد، پروژه اي واقع در محدوده بلوار جمهوري ،ميدان يزدباف در زميني به متراژ 5هزار مترمربع تعداد تقريبي 85 واحد مسكوني به متراژ هر واحد 120 تا 150 مترمربع را به مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با شرايط ذيل واگذار نمايد. لذا كليه اعضاي محترم مي توانند تا تاريخ 7 آذرماه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد مراجعه وجهت پيش  ثبت نام اقدام نمايند.

مشخصات بلوك:

1- كروكي محل

2- تعداد طبقات: 10 طبقه شامل ، 1 طبقه زيرزمين ، 1 طبقه پيلوت ،8 طبقه مسكوني مي باشد

3- متراژ هر واحد از 120 تا 150 مترمربع

4- نحوه پرداخت علي الحساب مبلغ قراردادي 30درصد نقد اوليه و مابقي طي 12 فقره چك طي مدت 24 ماه دريافت مي گردد.

5-مبلغ برآورد پايه اوليه پروژه به ازاي هرمترمربع 300میلیون ريال مي باشد كه مبلغ نهايي با احتساب قيمت تمام شده هرواحد در زمان تحويل محاسبه و توسط خريداران پرداخت خواهد شد.

 

مختصات مکانی پروژه(فایل عکس)

مختصات مکانی از طریق گوگل مپ

فرم پیش ثبت نام