جستجو

عدم ارجاع کار به مهندسین فاقد توکن

1

 با توجه به فعالیت سامانه سینا و لزوم استفاده از توکن در این سامانه، به اطلاع مهندسین دارای پروانه اشتغال به کارمی رساند از تاریخ 10 مرداد ماه 1401 ارجاع کار به مهندسین فاقد توکن مقدور نمی باشد.