جستجو

اطلاعيه برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد

  • صفحه اصلی
  • اطلاعيه برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد
1

به اطلاع اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد مي رساند مجمع عمومي عادي ساليانه  نوبت اول سازمان در روز پنج شنبه مورخ 21 بهمن ماه از ساعت 17 در محل ساختمان خانه مهندس واقع درخيابان سيد گلسرخ برگزار مي گردد . در صورت نرسيدن تعداد اعضاء به حد نصاب قانوني، جلسه نوبت دوم مجمع عمومي عادي ساليانه در روز دوشنبه مورخ 2 اسفندماه از ساعت 16 در محل سالن تربيت معلم شهيد پاكنژاد يزد واقع در ابتداي بلوار دانشجو تشكيل خواهد شد . لذا از كليه اعضاء سازمان جهت شركت درجلسه مجمع عمومي دعوت به عمل مي آيد.

در اين راستا در اجراي مفاد ماده 57 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان دستورجلسه مجمع عمومي به شرح زير اعلام مي گردد :

1-بررسي و تصويب گزارش عملكرد و صورتهاي مالي سال 1399 سازمان

2-انتخاب بازرسين قانوني سازمان

3-بررسي وتصويب بودجه پيشنهادي، حق عضويت و وروديه، حق الزحمه اعضاي هيئت مديره، بازرسان و شوراي انتظامي سازمان براي سال مالي1400

4-بررسي وتصويب بودجه پيشنهادي، حق عضويت و وروديه، حق الزحمه اعضاي هيئت مديره، بازرسان و شوراي انتظامي سازمان براي سال مالي1401

5-اتخاذ تصميم نسبت به سايرامور در صلاحیت مجمع عمومی (طبق قوانين وآئين نامه هاي مربوطه)

6-تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج اطلاعيه هاي سازمان

ضمناً به همراه داشتن كارت عضويت معتبر سازمان جهت شركت در جلسه مجمع عمومي الزامي مي باشد.

                                                                                   

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد