جستجو

فيلم دوره آموزشی فرآيند ثبت پرونده گاز در سامانه جامع سينا

  • صفحه اصلی
  • فيلم دوره آموزشی فرآيند ثبت پرونده گاز در سامانه جامع سينا
گاز

دوره آموزشی فرآيند ثبت پرونده گاز در سامانه جامع سينا روز شنبه 17 مهرماه از ساعت 18 به صورت الکترونیکی برگزار شد.

 

فيلم راهنماي ثبت نام اشخاص در سامانه سينا

فيلم راهنماي ثبت پرونده توسط مالك در سامانه سينا

فيلم راهنماي سامانه سينا براي مجريان گاز

فيلم راهنماي سامانه جامع سينا براي ناظرين گاز