جستجو

تعويق اجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي و حذف باقيمانده ظرفيت مهندسين تا پايان ارديبهشت

  • صفحه اصلی
  • تعويق اجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي و حذف باقيمانده ظرفيت مهندسين تا پايان ارديبهشت
اطلاعیه مهم وفوری

با توجه به اينكه بنابر توصيه مسئولين بهداشتي ضرورت دارد با پيش بيني تمهيدات لازم اقداماتي كه منجر به افزايش تردد افراد به ادارات و سازمانهاي خدمات رسان مي شود كاهش يابد ، هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد به منظور تسهيل امور مهندسان و مردم و در اقدامي هماهنگ با شهرداري محترم يزداجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي جديد و حذف باقيمانده تخصيص ظرفيت سال 98 طراحان و ناظرين را تا پايان ارديبهشت ماه سال 1399 به تعويق انداخته و همكاري لازم را با مردم و مهندسين عضو به منظور اينكه با كمترين مشكل دراين خصوص مواجه شوند به عمل خواهد آورد .

انتظار دارد با توجه به تصميمات اتخاذ گرديده ، مهندسين محترم و مالكين عزيز از مراجعات غير ضروري به سازمان نظام مهندسي و ساير ادارات و سازمانهاي ذيربط خودداري نموده و صرفاً خدمات ضروري خود را از طريق سيستم الكترونيكي سازمان پيگيري نمايند.