جستجو

مسابقه ها و رویدادها

مسابقه

مسابقه معماری ملی و آزاد مجتمع گردشگری-تفریحی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمايشگاه اتو واگنر: شهر بی انتها 

(همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با انجمن فرهنگی سفارت اتریش)

گزارش پایانی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

مسابقه طاق خشتانه

مسابقه آزاد ملی طراحی نماد سلامت

مسابقه محدود طراحی معماری ساختمان نظام مهندسی نمایندگی شهرستان بافق

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسابقه معماری ملی و آزاد مجتمع گردشگری و تفریحی