سازمان های مرتبط

 

نام سازمان

وب سایت اینترنتی

مقررات ملي ساختمان

http://www.inbr.ir

شوراي مركزي نظام مهندسي

http://irceo.net

اداره كل راه و شهرسازي استان يزد

http://www.yazdrud.ir

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد

http://www.yazdstandard.ir

شهرداری یزد

http://www.yazd.ir

استانداري يزد

http://ostanyazd.ir

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

http://www.yed.co.ir

شرکت گاز استان یزد

http://www.nigc-yazd.ir

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد

http://www.yazdcity.ir

دبيرخانه دائمي توسعه صادرات حدمات فني مهندسي و روابط بين الملل

http://expirceo.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام