جستجو

راهنمای سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور

  • صفحه اصلی
  • راهنمای سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور
اطلاعیه

 به آگاهی می رساند ، با توجه به تکمیل زیر سامانه عضویت سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی و در دسترس بودن این سامانه در آدرس اینترنتی www.ims.irceo.ir مقتضی است تمامی مهندسان جهت شروع فرآیند درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، از طریق آدرس فوق اقدام به تشکیل پرونده نمایند . همچنین اعضای فعلی سازمان باید ، از طریق این سامانه نسبت به تکمیل اطلاعات و تمدید عضویت خود اقدام نمایند .

بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات ، ارائه برخی از خدمات از قبیل ارجاع کار، پذیرش کار طراحی، اجرا و آزمایشگاه جدید و خدمات رفاهی و...  امکان پذیر نمی باشد .

ضمناً راهنمای تکمیل اطلاعات ، ثبت درخواست و تمدید عضویت اعضای حقیقی به پیوست ارایه می گردد.

راهنمای عضویت عضو حقیقی جدید

راهنمای ورود مهندسین عضو سازمان